กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน

“กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน”

ตอน ไม่สวมหน้ากากอนามัย ปรับสูงสุด 2 หมื่นบาท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 พ.ศ. 2564 กำหนดบัญชีอัตราการเปรียบเทียบไว้ ดังนี้

ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตั้งแต่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ครั้งที่ 1 : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ครั้งที่ 2 : ปรับ 1,001-10,000 บาท

ครั้งที่ 3 : ปรับ 10,001-20,000 บาท

ข้อมูลจาก : ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ 7 มิถุนายน 2564 มีผล 8 มิถุนายน 2564

ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2564


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar